Certyfikaty 2016

W dniu 12.10.2016 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z rąk Grażyny Kaczmarczyk - Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, członek zarządu powiatu kwidzyńskiego, Danuta Woronowicz oraz Romana Pawelska-Sulot, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie odebrały certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2016” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw.

Jest on  przyznawany  przez Komisję Ekspertów, reprezentujących środowiska akademickie, powołaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Certyfikat potwierdza, iż wyróżniona nim jednostka samorządu terytorialnego podejmuje nowoczesne, efektywne, innowacyjne i wartościowe społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Gminy, powiaty i województwa, którym przyznano niniejszy certyfikat, w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, wspierają innowacje edukacyjne oraz propagują „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, szkolnictwa i kultury.

Ponadto Powiat Kwidzyński otrzymał Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”. Wyróżnienie to przyznane zostało w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Wyróżnienia otrzymują samorządy, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie, jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być pod tym względem wzorami do naśladowania dla innych JST.

Powiat Kwidzyński może pochwalić się nie tylko genialnym wynikiem maturalnym, ale również rozwojowymi inicjatywami w dziedzinie oświaty, przez co nasz samorząd tworzy przestrzeń przyjazną środowiskom edukacyjnym. Podjęte i zrealizowane działania w tym zakresie dostrzegła Komisja Certyfikacyjna uznając, że Powiat Kwidzyński w pełni zasługuje na kontynuowanie  Znaku Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”, co jest zasługą przemyślanej, systemowej i efektywnej polityki oświatowej prowadzonej przez JST. W opinii recenzentów Powiat Kwidzyński to jednostka samorządowa zarządzana nowocześnie, zgodnie z zasadami tzw. nowego zarządzania publicznego i uznająca rozwój edukacji za jeden ze swoich priorytetów.  Ponadto Komisja uznała m.in. iż:

Powiat Kwidzyński odnotowuje imponujące wyniki egzaminów maturalnych. W 2016 roku zdawalność maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat osiągnęła wynik 89, 4 proc., co dało powiatowi I miejsce spośród wszystkich 20 powiatów województwa pomorskiego. Osiągnięty rezultat to 111 proc. wyniku wojewódzkiego i kraju (średnia wojewódzka wyniosła 79, 2 proc., średnia krajowa 79, 5 proc. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż bardzo wysoki wskaźnik zdawalności matury przez absolwentów roku 2016 został osiągnięty przy bardzo wysokiej przystępowalności do egzaminu wynoszącej 94, 13 proc.

Przyjęte przez Powiat Kwidzyński rozwiązania dotyczące wspierania szkół w osiąganiu wysokiej jakości kształcenia i promowania szkolnictwa zawodowego są obecnie propagowane i realizowane wśród innych samorządów w Polsce. To efekt uznania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który zlecił nagrania filmów promujących niestandardowe działania JST wspierające szkoły, w tym również efekty ich pracy, jako przykłady dobrej praktyki.

Inicjatywy i doświadczenia Powiatu Kwidzyńskiego rozwijające edukację zawodową znalazły się również w obszarze zainteresowania m.in. Ministra Gospodarki, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie czy Prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Działania na rzecz rozwoju oświaty cały czas są spójne, innowacyjne, holistyczne, oparte na rzetelnie przeprowadzonej analizie potrzeb lokalnych i posiadanych zasobów- umiejętnie łączą aktywność w obszarach „twardych”, związanych z rozwojem bazy materialnej szkół i placówek oraz instytucji pokrewnych (sportowych, kulturalnych), jak i „miękkich”, odnoszących się do merytorycznej „zawartości „ programów kształcenia, jakości oferty edukacyjnej ( zwłaszcza w zakresie kształcenia praktycznego), kapitału intelektualnego w oświacie etc. Powiat Kwidzyński od wielu lat realizuje innowacyjną politykę edukacyjną, której efekty są doceniane zarówno w skali regionalnej, jak też ogólnopolskiej.

W 2016 roku w efekcie konkursu preselekcji Powiat Kwidzyński uzyskał możliwości wnioskowania do Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowanie w kwocie 20 763 128 zł na podnoszenie jakości kształcenia zawodowego (1 962 000 zł) oraz inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie ( 18 801 128 zł) w ramach przedsięwzięcia strategicznego „ Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. W 2016 roku pozyskano także środki na realizację, wraz z Województwem Pomorskim, projektu partnerskiego pn.” Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. Powiat Kwidzyński, jako jeden z trzech powiatów, pilotażowo wprowadzać będzie nowe dziedziny objęte wsparciem - biologia, chemia, kompetencje społeczne. Kontynuowane będzie również wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, informatyki i fizyki. Pozyskane dofinansowanie wynosi 596 651, 63 zł, wkład własny powiatu do kwoty 29 932, 58 zł. Aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu.

„Powiat Kwidzyński należy do grona jst, które na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zintensyfikowały działania prorozwojowe i modernizacyjne oraz wzmocniły aktywność w obszarze polityki edukacyjnej traktowanej jako jedna z ważniejszych determinant progresu społeczno-gospodarczego. Kolejny priorytet to dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy aspiracji młodzieży. Władze powiatu będą w tym zakresie wspierać partnerzy biznesowi: Jabil Circuit Polan Sp. z o.o., z IP Kwidzyn, KBR Poland i Lacroix Electronics. Zakres współpracy obejmie m.in. takie obszary jak: otwieranie kierunków kształcenia zamawianych przez pracodawców, możliwości przyznania czesnego przez pracodawcę dla najlepszych absolwentów, którzy decydują się na studiowanie kierunku akceptowanego przez firmę, zatrudnienie przez pracodawców najlepszych absolwentów kierunków zamawianych przez firmę, roczny, płatny staż u pracodawców dla najlepszych absolwentów, odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów spełniających kryteria programu „Dobrych praktyk”, konsultacje i doradztwo w zakresie rozwoju oferty dydaktycznej szkół, programów nauczania i programów praktyk czy prowadzenie zajęć z uczniami przez ekspertów z firmy.

„Powiat Kwidzyński konsekwentnie realizuje strategię rozwoju edukacji eksponującą dwa paradygmaty zarządzania publicznego: efektywne zarządzanie jakością […] oraz realizowanie inwestycji infrastrukturalnych […]”

Powiat posiada potencjał rozwojowy, który predysponuje go do otrzymania  certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” w szóstej edycji programu, albowiem wszystkie rozwiązania i mechanizmy edukacyjne wysoko ocenione w poprzedniej edycji konkursu został nie tylko utrzymane, ale twórczo i efektywnie rozwinięte.

Wyróżnienie jak i certyfikat przyznaje się na okres od października 2016 roku do października 2017 roku.