Rekrutacja CKZIU

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/19

Typ szkoły

zawód

punktowane przedmioty

Technikum nr 3

technik elektronik

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

technik mechatronik

technik elektryk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4

mechatronik

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

stolarz

wielozawodowa

 

Podstawa prawna: art.10 ust.12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017 poz. 586) oraz  Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim

   1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia   decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i fizyki;

2) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i fizyki oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej  decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym :

1) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2)  100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego języka obcego, matematyki i fizyki (maksymalnie 72 punkty) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów)

 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego, matematyki
i fizyki:

-celujący - 18 punktów

-bardzo dobry - 17 punktów

-dobry 14 - punktów

-dostateczny - 8 punktów

-dopuszczający - 2 punkty

4. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia   gimnazjum:

1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

3)za udział w konkursach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;

 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10  punktów,

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty

 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.Terminy rekrutacji zostały określone w Zarządzeniu
nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych - trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20182019-zarzadzenie-nr-72018-pomorskiego-kuratora-oswiaty/