Ogłoszenie

Kwidzyn, 2021-02-01

 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Kwidzynie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B  dla  uczniów  Branżowej Szkoły I Stopnia. Termin realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2021 r. Oferty należy składać w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły w terminie do 04 marca 2021 do godz.12.00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B ”. Cena podana w ofercie ma być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. Oferta musi być złożona na dostarczonym formularzu ofertowym w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Druki do pobrania na stronie www.ckziu.kwidzyn.4bip.pl w dziale Ogłoszenia