Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, ul. Staszica 25 zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych  u Administratora jest Pani Aleksandra Czarnobaj email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów  i  ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: ckziukwidzyn.edu.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe mogą być przechowywane i archiwizowane  na stronie do8 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

4) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.

12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

13. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)      przenoszenia danych,

d)     wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych

            Dariusz Wichowski