Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie

Powiat Kwidzyński serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 4. Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (numer umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16-00).

Link do zaproszenia